บูรพา ว.วินิจฉัยกุล

ISBN:

Published:

Paperback

728 pages


Description

บูรพา  by  ว.วินิจฉัยกุล

บูรพา by ว.วินิจฉัยกุล
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 728 pages | ISBN: | 6.61 Mb

...แคธรีนไมเคยตระหนักมากอนเลยวา อารมณลำลึกบางอยางเปรียบไดกับนำทีคอยๆ ไหลซึมขึนมาจากใตดินกวาจะรู นำใสกเตมแองในหัวใจเสียแลวเธอไมเคยรูมากอนเลยวา จัสติน คือความอบอุนใจเมืออยูใกล...คือความรืนรมยทีจะไดพูดคุยดวย ไดฟังเขาเลาเรืองราวเกียวกับบูรพาและทMore...แคธรีนไม่เคยตระหนักมาก่อนเลยว่า อารมณ์ล้ำลึกบางอย่างเปรียบได้กับน้ำที่ค่อยๆ ไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินกว่าจะรู้ น้ำใสก็เต็มแอ่งในหัวใจเสียแล้วเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า จัสติน คือความอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้...คือความรื่นรมย์ที่จะได้พูดคุยด้วย ได้ฟังเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบูรพาและท้ายสุดคือการรับรู้จนไม่มีความรู้สึกแปลกแยกว่าเขาคือชายผู้ซึ่งแตกต่างทั้งเชื้อชาติและศาสนาEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "บูรพา":


haarkapsels.eu

©2013-2015 | DMCA | Contact us